• +92 91 2244050 or info@mmcgh.pk
  • Patient Portal
Dentistry

Dr. Shamayam Safdar

Dental Surgeon

BDS

Email:    shamayam@mmcgh.pk
Phone:  091-2244050