Dentistry

Dr. Shamayam Safdar

Dental Surgeon

BDS

Email:    shamayam@mmcgh.pk
Phone:  091-2244050